วีซ่าท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นเวลา 3 เดือน

วีซ่าท่องเที่ยวสามารถออกได้ที่สถานกงสุลไทยล่วงหน้า ในการดำเนินการนี้คุณต้องมีหนังสือเดินทางซึ่งมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับ แต่วันที่ยื่นเอกสาร
 
แม้ว่าวีซ่าจะออกให้ 3 เดือนระยะเวลาพำนักอยู่ในประเทศไทยไม่ควรเกิน 1 เดือน แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้กฎหมายอนุญาตให้คุณขยายเวลาการเข้าพักโดยไม่ต้องออกจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุต้องไม่เกิน $ 60