ภูมิอากาศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นและร้อนชื้น ฤดูกาลมี 3 ฤดูกาลและอุณหภูมิจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงตั้งแต่ 19 ถึง 38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิจะสูงที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายน - ระหว่าง 28-38 องศาเซลเซียสที่ความชื้นระหว่าง 73 ถึง 82.8 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ำฝนที่มากที่สุดตกอยู่ในภาคเหนือของประเทศ
 
ฤดู: แห้ง: ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเปียก: ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมอากาศเย็น: ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์