ประเทศไทยประชากรและภาษา

ประชากรของประเทศไทยมีประมาณ 66 ล้านคน
 
ความหนาแน่น - 120.6 crt. ต่อตารางกิโลเมตร
 
การเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติคือ 17 ต่อ 1000
 
อายุขัยเฉลี่ยของผู้ชาย - 67 ปีผู้หญิง - 72 ปี
 
องค์ประกอบชาติพันธุ์:
 
ประชาชาติแห่งประเทศไทย - 80.2%
จีน - 12.1%
ชาวมาเลเซีย - 3.7%
ชาวเขมร - 1.3%
เทือกเขาเขมร - 1.2%
อื่น ๆ - 1.5%
ภาษา: ภาษาไทยและภาษาราชการของประเทศไทยเป็นภาษาไทย
 

ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของโลกและเข้าใจในเมืองใหญ่ ๆ โดยเฉพาะกรุงเทพและวงการธุรกิจ